anna karinina

sinantjaucikel ni liu tulstuy nu i kacaviljan a 1877

sinantjaucikelan ni liu tulstuy (Leo Tolstoy) a rusanvenecik a serusiya (Russia) aicu a "anna karinina (Anna Karenina)."

aicu a sunatj a "anna karinina."

sipaumaljan a zuma a kairemasudj ta vincikan

sipaumaljan a kai nua amilikaremasudj ta vincikan

  • izua za "Anna Karénina" a pinaumalji ni nasan dul (Nathan Haskell Dole) selizuk a nuiyuk (New York: Thomas Y. Crowell & Co., 1887)
  • izua za "Anna Karenin" a pinaumalji ni kunstans garnit (Constance Garnett) selizuk a lunden (London: William Heinemann, 1901)